Senteret sitt bannerbilde

Eid Legekontor

 

Når du treng legehjelp: Kven skal du ringe?

  • 113 når det er akutt og står om liv
  • Legevakt 116117 når du treng legehjelp raskt, men det ikkje gjeld akutt livstrugande sjukdom.
  • Ta kontakt med fastlegen din i opningstida når legehjelpa kan vente litt.

  • Meir om dette: Helsenorge.no - Om legevakt
  • Eid Legekontor kan kontaktast på telefon 57863020 eller gjennom SMS-tenesta du finn informasjon om her på nettsidene.

 

Om våre tenester:

Eid Legekontor ligg på Nordfjordeid. Alle fastlegane i Eid kommune arbeider her. Alle legane er privatpraktiserande fastlegar med kommunale delstillingar som tilsynslege ved sjukeheim/eldretun, skule- og helsestasjonslege, smittevernlege, lege i psykososialt kriseteam m.v.

Fleire av legane ved kontoret har gjennomført fem års spesialistutdanning og er spesialistar i allmennmedisin. Denne spesialistgraden må etter første gongs godkjenning fornyast kvart femte år etter sentrale krav til fagleg oppdatering og utdanning.

Ein av legane ved kontoret er godkjend sjømannslege, og to av legane er godkjende petroleumslegar.

Eid Legekontor har til vanleg turnuslege i arbeid ved kontoret. Turnuslegen arbeider fritt på alle fastlegelistene og får rettleiing av dei andre legane ved kontoret.

Eid Legekontor samarbeider også med Universitetet i Bergen, og legane tek del i praktisk undervisning av legestudentar. Pasientar vil kunne bli bedne om å delta i denne undervisninga.

Dei åtte fastlegane ved kontoret har til saman litt over 6500 pasientar på listene sine.

Ved trong for akutt legehjelp kan ikkje SMS-melding eller internett nyttast fordi vi ikkje kan vere sikre på at vi fangar opp meldinga raskt nok. Ring då telefonnummer som oppført øverst på sida.Aktuelt

Opningstider påska 2019

9. april 2019

Eid Legekontor

Måndag 15. og tysdag 16. april: vanlege opningstider. 

Onsdag 17. april : kl 0900-1200.

Berre akutte blodprøver.

Treng du akutt legehjelp utanom desse tidene, ring legevakt tlf 116117, eller medisinsk naudtelefon 113.

Intern kurs torsdag 7. februar 2019

1. februar 2019

Eid legekontor stenger laboratoriet og resepsjonen (både luka og telefon) frå kl 14:00 torsdag 7. februar pga intern kursing.

 

For øyeblikkeleg hjelp, ring 116117.

Kristianne Nore er tilsett som fastlege ved Eid Legekontor

26. september 2018

Dr. Kristianne Nore er nytilsett som fastlege ved Eid Legekontor, legevaktsjef ved Nordfjord Legevakt og tilsynslege ved Øyeblikkelig Hjelp Døgneining og Hogatunet. 

Dr. Nore arbeider på ei nyoppretta fastlegeliste. Pasientane på denne lista har tidlegare hatt Dr. Saltbones eller Dr. Kruse som fastlege, og har blitt flytta som eit tilfeldig utval gjort av HELFO ved oppretting av den nye fastlegelista. Alle pasientar skal ha blitt varsla om dette i brev frå HELFO. 

Ingeborg Storaas Saltbones er i permisjon heile 2018

7. januar 2018

Dr. Ingeborg Storaas Saltbones er i permisjon heile 2018.

Dr. Bavan Balasingham er vikar for henne.

Dr. Balasingham kjem frå Oslo, og han er utdanna lege frå Universitetet i Oslo.

INFLUENSAVAKSINE 2017

18. oktober 2017

Det vert influensavaksinasjon ved Eid Legekontor
tirsdag . 24. oktober og torsdag 26. oktober fra kl 1300-1530

Eid Legekontor tilbyr influensavaksine til følgjande grupper:

* Personar som er 65 år og eldre
* Gravide etter 12. svangerskapsveke
* Gravide før 12. svangerskapsveke med annan tilleggsrisiko
* Barn og vaksne med:
  * diabetes type 1 og 2
  * kronisk hjerte-/karsjukdom
  * kronisk luftvegssjukdom
  * kronisk lever- eller nyresvikt
  * kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
  * nedsett immunforsvar
  * svært alvorleg fedme (KMI over 40)

Vaksinering kostar kr 150.- Kontant betaling/visakort i betalingsautomaten.

Dei som alt har legetime får vaksina med fastlegen, utenom dette kan ein trekkje kølapp på laboratoriet.

Tom Kruse tilsett som fastlege ved Eid Legekontor

17. april 2017

Dr. Kruse tek til som fastlege ved Eid Legekontor 01.05.17.

Han er spesialist i allmennmedisin og har lang erfaring frå allmennmedisin i Sverige. 

Dr. Kruse tek over pasientlista til Dr. Larsen. 

Kim Øivind Larsen sluttar som fastlege ved Eid Legekontor

13. november 2016

Dr. Larsen har hatt permisjon frå stillinga si som fastlege ved Eid Legekontor dei siste åra. Han har no valt å arbeide vidare i spesialisthelsetenesta, og han har difor sagt opp stillinga som fastlege. 

Eid kommune vil lyse ut etter ny fastlege. Denne legen vil då overta som fastlege for pasientar som står på fastlegelista til Dr. Larsen.

Inntil vidare vil det vere vikar i stillinga.

Ingeborg Storaas Saltbones tilsett som fastlege ved Eid Legekontor

28. mars 2016

Dr. Storaas Saltbones tek til som fastlege ved Eid Legekontor 01.04.16.

Ho vert fastlege for dei pasientane som den siste tida har stått på "Vakantliste Eid". Dette er dei pasientane som HELFO har trekt ut frå listene til Dr. Sandven og Dr. Vingen Vedeld tidlegare i år.

Endringar i fastlegelistene i Eid

24. januar 2016

Det er no oppretta ei ny fastlegeliste i Eid. Denne lista heiter mellombels "Vakantliste Eid". Ny fastlege vert tilsett i nær framtid.

 

Dr. Vingen Vedeld er tilsett som Kommuneoverlege i Eid frå 01.01.16, og han reduserer difor arbeidsmengda si som fastlege. Pasientlista hans vert no redusert til eit listetak på 480 pasientar. HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) har overført eit tilfeldig utval på 560 pasientar frå Dr. Vingen Vedelds liste til "Vakantliste Eid". 

 

Dr. Sandven reduserer også pasientlista si noko. Her har HELFO overført eit tilfeldig utval på 240 pasientar frå Dr. Sandvens liste til "Vakantliste Eid". Dr. Sandvens liste vil no ha eit listetak på 800 pasientar. 

 

HELFO har gjennomført flyttinga av pasientar, men legekontoret vil ikkje motta oppdaterte lister før 01.02.16. Endringane er oppdatert i HELFO sine register, og dei som vil sjekke om dei er tildelt ny fastlege, kan gjere dette på https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege.

Thomas Vingen Vedeld ny kommuneoverlege i Eid

11. januar 2016

https://eid.kommune.no/thomas-vingen-vedeld-ny-kommuneoverlege-i-eid.19567.aspx

Les flere nyheter