Velkommen

 

Når du treng legehjelp: Kven skal du ringe?

  • 113 når det er akutt og står om liv
  • Legevakt 116117 når du treng legehjelp raskt, men det ikkje gjeld akutt livstrugande sjukdom.
  • Ta kontakt med fastlegen din i opningstida når legehjelpa kan vente litt.

  • Meir om dette: Helsenorge.no - Om legevakt
  • Eid Legekontor kan kontaktast på telefon 57863020 eller gjennom SMS-tenesta du finn informasjon om her på nettsidene.

 

Om våre tenester:

Eid Legekontor ligg på Nordfjordeid. Alle fastlegane i Eid kommune arbeider her. Alle legane er privatpraktiserande fastlegar med kommunale delstillingar som tilsynslege ved sjukeheim/eldretun, skule- og helsestasjonslege, smittevernlege, lege i psykososialt kriseteam m.v.

Fleire av legane ved kontoret har gjennomført fem års spesialistutdanning og er spesialistar i allmennmedisin. Denne spesialistgraden må etter første gongs godkjenning fornyast kvart femte år etter sentrale krav til fagleg oppdatering og utdanning.

Ein av legane ved kontoret er godkjend sjømannslege, og to av legane er godkjende petroleumslegar.

Eid Legekontor har til vanleg turnuslege i arbeid ved kontoret. Turnuslegen arbeider fritt på alle fastlegelistene og får rettleiing av dei andre legane ved kontoret.

Eid Legekontor samarbeider også med Universitetet i Bergen, og legane tek del i praktisk undervisning av legestudentar. Pasientar vil kunne bli bedne om å delta i denne undervisninga.

Dei sju fastlegane ved kontoret har til saman litt over 6300 pasientar på listene sine.

Vi oppfordrar alle pasientar til å nytte SMS-melding eller desse internettsidene ved bestilling av timar og reseptar på faste medisinar. Dette vil frigjere kapasitet som vi kan nytte i pasientbehandling framfor meir administrative tenester.

Ved trong for akutt legehjelp kan ikkje SMS-melding eller internett nyttast fordi vi ikkje kan vere sikre på at vi fangar opp meldinga raskt nok. Ring då telefonnummer som oppført øverst på sida.Viktig informasjon

17. april 2017 kl. 22:19

Tom Kruse tilsett som fastlege ved Eid Legekontor

Dr. Kruse tek til som fastlege ved Eid Legekontor 01.05.17.

Han er spesialist i allmennmedisin og har lang erfaring frå allmennmedisin i Sverige. 

Dr. Kruse tek over pasientlista til Dr. Larsen. 

13. november 2016 kl. 11:03

Kim Øivind Larsen sluttar som fastlege ved Eid Legekontor

Dr. Larsen har hatt permisjon frå stillinga si som fastlege ved Eid Legekontor dei siste åra. Han har no valt å arbeide vidare i spesialisthelsetenesta, og han har difor sagt opp stillinga som fastlege. 

Eid kommune vil lyse ut etter ny fastlege. Denne legen vil då overta som fastlege for pasientar som står på fastlegelista til Dr. Larsen.

Inntil vidare vil det vere vikar i stillinga.

28. mars 2016 kl. 15:06

Ingeborg Storaas Saltbones tilsett som fastlege ved Eid Legekontor

Dr. Storaas Saltbones tek til som fastlege ved Eid Legekontor 01.04.16.

Ho vert fastlege for dei pasientane som den siste tida har stått på "Vakantliste Eid". Dette er dei pasientane som HELFO har trekt ut frå listene til Dr. Sandven og Dr. Vingen Vedeld tidlegare i år.

24. januar 2016 kl. 14:31

Endringar i fastlegelistene i Eid

Det er no oppretta ei ny fastlegeliste i Eid. Denne lista heiter mellombels "Vakantliste Eid". Ny fastlege vert tilsett i nær framtid.

 

Dr. Vingen Vedeld er tilsett som Kommuneoverlege i Eid frå 01.01.16, og han reduserer difor arbeidsmengda si som fastlege. Pasientlista hans vert no redusert til eit listetak på 480 pasientar. HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) har overført eit tilfeldig utval på 560 pasientar frå Dr. Vingen Vedelds liste til "Vakantliste Eid". 

 

Dr. Sandven reduserer også pasientlista si noko. Her har HELFO overført eit tilfeldig utval på 240 pasientar frå Dr. Sandvens liste til "Vakantliste Eid". Dr. Sandvens liste vil no ha eit listetak på 800 pasientar. 

 

HELFO har gjennomført flyttinga av pasientar, men legekontoret vil ikkje motta oppdaterte lister før 01.02.16. Endringane er oppdatert i HELFO sine register, og dei som vil sjekke om dei er tildelt ny fastlege, kan gjere dette på https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege.

11. januar 2016 kl. 17:12

Thomas Vingen Vedeld ny kommuneoverlege i Eid

https://eid.kommune.no/thomas-vingen-vedeld-ny-kommuneoverlege-i-eid.19567.aspx

27. oktober 2015 kl. 12:22

Om betalingsterminal og gebyr

Det har ei tid vore omtale i media om legekontor som belastar pasienten for eit gebyr ved bruk av betalingskort i terminalen frå Melin Medical. Kontora kan med dette unngå å betale leige for terminalen sjølv. Ein del stader vert det også nytta automatar som ikkje tek imot kontantar.

Ved Eid Legekontor er det IKKJE gebyr ved bruk av betalingskort, og terminalen tek også imot kontantar som betalingsmiddel. Slikt gebyr har vi ikkje hatt tidlegare heller, og vi betaler sjølv leige for automaten utan at dette vert belasta pasienten ved betaling med kort/kontantar.

Gebyr tilkjem KUN ved betalingsutsetjing i form av faktura.

30. september 2015 kl. 22:15

Torbjørn Flataker Lien tilsett som fastlege ved Eid Legekontor

Dr. Flataker Lien tek til som fastlege ved Eid Legekontor 01.10.15.

Han er no fastlege for dei pasientane som tidlegare stod på lista til Dr. Fagerheim før ho slutta i 2013. Den siste tida har denne lista vore merka "Vikarliste Eid legekontor", og Dr. Vilkensen har vore vikarlege på denne lista fram til i sommar.